T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/8756

K. 2015/9566

T. 28.9.2015

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul(Kapatılan) 51. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 20/03/2014 tarih ve 2010/230-2014/141 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili müvekkillerinin muhtelif tarihlerde hizmet sözleşmesi akdedilerek A.isimli yabancı bayraklı gemide göreve başladıklarını, ancak müvekkillerinin çalıştıkları süre boyunca maaşlarını ve diğer alacaklarını tam ve eksiksiz olarak tahsil edemediklerini ileri sürerek toplam 33.866,00 TL ve 1.433,00 ABD Doları baliğ alacaklarının şimdilik 5.500,00 TL ve 430,00 ABD Doları tutarındaki kısmının dava tarihinden itibaren hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, A. 1 isimli gemi üzerinde TTK 1235 ve 1236. maddesi hükümleri çerçevesinde iş bu davaya konu alacak sebebi ile kanuni rehin hakkı tesisine, geminin tesis edilecek ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde seferden men edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekilleri, davanın muhatabının A.-K. S. Co. Ltd. olduğunu, davacıların isyan çıkararak işi bıraktıklarını, alacak taleplerinin yerinde olmadığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı kanalı ile karşı davalıların eylemlerine son verildiğini ve gemiden çıkartıldıklarını, bu şekilde dört günlük bir gecikme ile gemide bakıma başlanabildiğini ve bu süre içerisinde kazanç kaybı yaşandığını beyanla esas davanın usulden ve esastan reddine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL maddi tazminatın karşı davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların hizmet sözleşmesinden kaynaklandığı, geminin yabancı (G.) bayraklı olduğu, bu nedenle Deniz İş Kanunu kapsamında kalan bir gemi olmadığı, dolayısıyla 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 1 ve 46. maddeleri çerçevesinde İş Mahkemesinin görevli olmadığı, karşı davada görevli mahkemenin esas davada görevli mahkeme olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine ve talep halinde dosyanın görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Karar, davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı-karşı davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı-karşı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı davalı-karşı davacıdan peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 28/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu karar kazancı.com.tr’den alınmıştır.