Profesyonel Avukatlık & Hukuki Danışmanlık

Futbolcu sözleşmeleri, profesyonel futbolcu ile kulübü arasında yapılan ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 393 – 447. Maddeleri arasında düzenlenen bir hizmet sözleşmesidir. Her ne kadar futbolcu sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu uyarınca birer hizmet sözleşmesi olsalar da, ülkemizde futboldan münhasıran sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun kanun ve statüsü uyarınca sözleşmenin hükümleri, sözleşmenin feshi gibi sair durumlarda Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatları uygulama alanı bulacaktır.

Futbolcu ile kulüp arasında futbolcu sözleşmesi ise kurulan ilişkide, profesyonel futbolcuların transferlerini, çalışma şartlarını ve kulüpler ile profesyonel futbolcuların hak ve yükümlülükleri belirleyen Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı”nda düzenlenmiştir. Peki bu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda düzenlenen hükümler uyarınca futbolcunun parası zamanında ödenmediği takdirde futbolcunun hakları nelerdir? Futbolcu sözleşmesini feshedebilir mi? Futbolcu devamında Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamak için hangi usul ve kurallara riayet etmelidir? Bu çalışmamızda bu bahsettiğimiz soruların hepsine cevap vermeye çalışacağız.

 1. GENEL OLARAK PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ

Tarafların imzaladıkları sözleşmenin kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na, tescil işlemi için sunulması zorunludur. Sözleşmenin süresi en fazla beş yıl olarak belirlenir. Ancak 18 yaşın altındaki futbolcular ile imzalanacak olan sözleşmelerin süresi üç yıldan fazla olamaz. Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır. Futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp bu sözleşmenin geçerliliğini, sağlık muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalışma izni alınmış olması koşuluna bağlayamaz. Tarafların işbu talimat kapsamında noterden yapılması zorunlu tutulan tebligatlar dışında birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, iadeli taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. Mevcut kulübüyle sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcuyla sözleşme imzalama niyetinde olan kulüp, futbolcuyla görüşmelere başlamadan önce futbolcunun sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübünün iznini yazılı olarak almak zorundadır. Yazılı izin almaksızın görüşmelere başlayan kulüp, futbolcu, futbolcu temsilcisi ve diğer kişiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

2. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA BAŞVURU MERCİİ NERESİDİR?

Profesyonel futbolcu sözleşmesinden doğan her türlü uyuşmazlık ile kulüplerin sözleşme dönemi içerisinde futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan uyuşmazlıklar genel görevli hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Yani futbolcuların sözleşmelerinden doğan parasal uyuşmazlıklarda başvuru mercii adli makamlardır.

3. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

  •  Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Kapsamında Kulüplerin Yükümlülükleri

Kulüpler, profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra; futbolcuların eğitimi ve sağlığı için uzman teknik adam ve sağlık personelini temin etmek, futbol faaliyetlerinin gerektirdiği spor malzemelerini temin etmektir.

Ayrıca kulüpler sezonun başlamasından en geç bir hafta önce, bir sonraki sezon uygulayacakları iç yönetmeliklerini ve/veya disiplin talimatlarını Türkiye Futbol Federasyonu’na göndermek zorundadırlar. Kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu’na tescil ettirdikleri ve uygulayacakları iç yönetmeliklerini Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı 13 ve/veya disiplin talimatlarını imza karşılığında futbolcuya teslim veya noter aracılığı ile tebliğ etmek, futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde noter aracılığı ile futbolcuya ve Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmek, kadro dışı bıraktıkları futbolculara, antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde hakkın kötüye kullanılması teşkil etmeyecek şekilde saha tahsis etmek ve antrenman koşullarını noter aracılığı ile futbolculara tebliğ etmektir.

Kulüpler, profesyonel futbolcularını yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıt vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi ve daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenmiş özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek ve gerçekleşen rizikoyu beş günlük süre içerisinde özel sigorta şirketine bildirmek, futbolcularının ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde askerlikle ilgili gerekli belgeleri futbolcusu ile birlikte hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na sunmak zorundadırlar.

  • Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Kapsamında Futbolcuların Yükümlülükleri

Futbolcular, profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yükledikleri edimlerin yanı sıra; müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken işlemleri takip etmek ve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve kulübün düzenlediği kurs, ders ve konferanslara katılmak, hastalık veya sakatlık nedeni ile alınacak raporlarını, rapor tarihinden itibaren on gün içerisinde kulübüne ve Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmek, zorundadırlar.

 4. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI

  •  PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI SONA ERDİRMERİLMESİ

Karşılıklı sona erdirmenin kayıtlara işlenebilmesi için buna ilişkin sözleşmenin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na ibrazı zorunludur; kulübü temsile yetkili kişileri belirleyen noter tasdikli imza sirküleri, futbolcunun, imza tarihinden en geç 30 gün önce düzenlenmiş ve ilgili kulüple yapacağı sona erdirme sözleşmesinde kullanılacağına ilişkin açıklamayı da içeren noter tasdikli imza beyannamesi, vekil aracılığı ile imzalanan karşılıklı sona erdirme sözleşmeleri için vekilinin imza beyannamesi.

5. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ’NDE KULÜBÜN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI

Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması, futbolcunun en az altı ay müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması, futbolcunun yukarıda futbolcunun yükümlülükleri başlığı altında sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi, futbolcunun, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı’na aykırı davranışları nedeniyle kesinleşmiş en az 4 resmi müsabakadan men cezası almış olması halleri sözleşmenin feshi için özellikle haklı neden teşkil edecektir;

İlgili kulübün futbolcunun Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 25. maddesindeki yükümlülüklerini ihlal etmesi dışındaki hükümler uyarınca sözleşmenin derhal fesih hakkını kullanması için yukarıda yazılı hallerin gerçekleşmesinden ve/veya bu durumun öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde futbolcuya noterden göndereceği bir ihtarname ile sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini bildirmesi gerekmektedir. İlgili süre geçtikten sonra haklı nedenle fesih hakkı ortadan kalkacaktır.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 25. maddesindeki yükümlülüklerini ağır surette ihlali bulunması ya da futbolcunun sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ifada temerrüde düşmesi halinde, ilgili kulüp sözleşmeyi feshetmek arzusunda ise, futbolcuya noterden keşide edeceği bir ihtarname ile edimini 7 günden az olmamak kaydıyla uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Futbolcu, söz konusu mehile rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, kulüp mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde noterden keşide edeceği bir ihtarname ile sözleşmesini feshedebilir.

6. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ’NDE FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI

Kulüp futbolcunun ücretlerini ödemekte temerrüde düştüğü ve/veya futbolcunun sosyal güvenlik haklarını ihlal ettiği takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübüne ve bilgi için Türkiye Futbol Federasyonu’na noterden keşide edeceği bir ihtarname ile 30 gün içerisinde ücretinin ödenmesini ve/veya sosyal güvenlik haklarının yerine getirilmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehile rağmen ücretini ödemediği ve/veya sosyal güvenlik haklarını yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir.

Kulüp sözleşmeden kaynaklanan diğer edimlerini ifada temerrüde düştüğü takdirde, futbolcu sözleşmesini feshetmek arzusunda ise, kulübe noterden keşide edeceği bir ihtarname ile edimini 7 günden az olmamak kaydıyla uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Kulüp, söz konusu mehile rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, futbolcu mehilin sona ermesinden itibaren ancak 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir.

Yukarıdaki belirtilen sürelerin futbolcu aleyhine değiştirilmesi mümkün değildlir.

Türkiye Futbol Federasyonu, kendisine Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 28. maddesi kapsamında gönderilen ihtarnameyi tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde faks ya da herhangi bir şekilde kulübe bildirir. Bu süreler Türkiye Futbol Federasyonu bildirimi ya da noter ihtarından kulübe hangisi daha erken tebliğ edilmiş ise onun tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, kulübe yaptığı bildirimin tarihini gösterir belgeyi ihtarnameyi keşide eden futbolcuya ya da vekiline gönderir.

23 yaş üstü bir profesyonel futbolcu, sezon sonunda, kulübünün oynadığı resmi müsabakaların % 10’undan daha azında görevlendirildiği takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına sahip olabilir. Böyle bir fesih, futbolcunun durumu ve somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilir. Futbolcu, sportif haklı sebeple feshi kulübünün ilgili sezondaki son müsabakasından itibaren 15 gün içinde yapmak zorundadır.

7. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ’NDE FESİH USULÜ NASILDIR?

Fesih hakkını kullanmak isteyen taraf, fesih açıklamasını noter kanalıyla bir ihbarname keşide etmek suretiyle gerçekleştirmeli ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için Türkiye Futbol Federasyonu’na göndermelidir. Türkiye Futbol Federasyonu, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde feshi kayıtlarına işler ve bu işlemi taraflara bildirir. Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir.

  • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri her ne kadar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca birer hizmet sözleşmesi olsalar da, genel hükümleri, tarafların hak ve yükümlülükleri, uyuşmazlıkların çözüm mercii gibi konularda Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına ve yerine Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev alanına girmektedir.

Ayrıca gerek futbolcular açısından gerekse de kulüpler açısından, futbolcu sözleşmesinde fesih sebebinin doğru seçilmesi, yine aynı şekilde futbolcu sözleşmesinde fesih sürelerinin iyi takip edilmesi ve diğer şekli şartlar hukuka ve usulüne uygun bir fesih yapmak için son derece önemlidir. Sözleşmeyi feshederken en ufak usulü ve şekli bir eksiklikte dahi yapılan fesih hukuka aykırı gelecektir ve bunun sonucunda kulüp tarafından transfer yasağı gibi, futbolcu tarafından ise sportif cezalar ve hak mahrumiyetleri ile karşılaşma gibi ağır sonuçlar doğuracaktır.

Bu sebeple profesyonel futbolcu sözleşmesini feshederken Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’ndaki kurallara çok iyi riayet edilmeli ve mutlaka bu konularda spor hukuku alanında tecrübeli ve profesyonel spor hukuku avukatının desteğiyle birlikte fesih işlemleri yapılmalıdır. Aksi halde her iki taraf açısından da, usulüne uygun yapılmayan bir fesih, sözleşmenin her iki tarafı açısından da çok ağır sonuçlar doğurabilecektir.

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu spor hukuku konusunda deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman kadrosuyla dava ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU – KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?
ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT ZORUNLULUĞU

Comment(1)

  1. pingback GÜLAÇTI & KENDİRLİOĞLU HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU says

    […] Ayrıca ücreti ödenmeyen futbolcuların hakları ile alakalı ayrıntılı bilgileri içeren PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ VE ÜCRETİ ÖDENMEYEN FUTBOLCULARIN HAKLARI isimli makalemize tıklayarakmulaşabilirsiniz.nın nasıl tahsil edileceği ile ilgili […]