Profesyonel Avukatlık & Hukuki Danışmanlık

İcra ve iflas hukuku, hukukun her alanında karşımıza çıkan ve en önemli alanlarındandır. Her ne kadar davanızı kazansanız da davanın icra ve tahsilat aşaması en kritik ve önemli aşamadır. Zira kazanılan dava tahsilata dönüşmediği müddetçe davayı kazanmanın bir önemi olmayacaktır. Büromuz icra ve iflas hukuku alanında profesyonel hizmet vererek müvekkillerinin hak ve alacaklarını en iyi şekilde korumaktadır.

Bazen bir alacak için dava dahi açmadan icra takibib yaparak alacağın tahsili sağlanabilmektedir. Dava açmadan icra takibi ile alacak tahsil edilidği takdirde hak sahipleri gerek süre olarak daha kısa sürede gerekse de maddi olarak daha az maliyetle alacaklarına kavuşabileceklerdir. Uygulamada en çok karşılaşılan icra takipleri ilamsız icra takipleri ve kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerdir. Bunların yanında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin takip, ilamlı icra takibidir.

Alacaklının alacağının ispatına yönelik elinde bulunabilecek en kuvvetli belgeler çek ve senet gibi kambiyo evraklarıdır. Şayet bunlara dayalı olarak bir icra takibi başlatılırsa borçlu tarafın itiraz imkanı yok denecek kadar kısıtlıdır ve bu alacaklılar için son derece avantajlı icra takipleridir.

Ancak alacaklının elinde çek senet gibi bir evrak olmadan da ilamsız adi haiz yoluyla icra takibi yapılabilmektedir. Ancak bu durumda icra ödeme emri borçluya tebliğ edildiği zaman borçlunun tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz hakkı doğmakta ve borçlu icra takibine itiraz ettiği takdirde alacaklının 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası açması gerekmekte ve alacağına ancak bu itirazın iptali davası sonucunda kavuşabilmektedir. Yukarıda örnek olarak verilen takip çeşitleri dışında icra iflas hukukunda çok çeşitli alacağı tahsil yöntemleri vardır ve tüm bunların takibi için bir avukattan profesyonel hizmet almak son derece önemlidir.

Gülaçtı & Kendirlioğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu çatısı altında İcra İflas Hukuku Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler;

  • Fatura ve benzeri alacaklardan dolayı ilamsız icra takiplerinin yapılması ve devamındaki haciz işlemlerinin takibi
  • İlamsız icra takiplerine itiraz edildiği takdirde süresi içerisinde itirazın iptali davası açılması
  • Çek senet gibi belgelere dayanan alacaklar için icra takibi başlatılması ve devamındaki haciz işlemlerinin takibi
  • Mahkeme ilamlarının icra konulması ve devamındaki haciz işlemlerinin takibi
  • Tüketici hakem heyeti kararlarının icra konulması ve devamındaki haciz işlemlerinin takibi
  • Borçlu olarak muhatap olunan icra takiplerine karşı itiraz dilekçelerinin yazılması ve devamında açılacak olan itirazın iptali davalarının takibi
  • Usulsüz gerçekleştirilen ihalelere karşı açılan ihalenin feshi davaları
  • Her türlü menfi tespit ve istirdat davaları
  • Karşılıksız çıkan çekler, taahhüdün ihlali ve nafakanın ödenmemesi gibi durumlarda borçlu aleyhine icra ceza mahkemesine borçlunun tazyik hapsi için şikayette bulunulması